Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
Talent leert leren! is gevestigd en kantoorhoudend aan de Overvoorde 6, 2641 MS in Pijnacker.
Cliënt: de wederpartij van Talent leert leren!
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Talent leert leren! en cliënt tot stand komt
inclusief elke wijziging en/of aanvulling daarop.
Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Talent leert leren! en cliënt,
voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 

Artikel 3. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend. Talent leert leren! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

4.1 Talent leert leren! zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap verrichten. De cliënt zal aan Talent leert leren! stipt alle medewerking verlenen
en Talent leert leren! gegevens verstrekken waarvan Talent leert leren! aangeeft dat die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij het niet tijdig leveren van de noodzakelijke gegevens,
heeft Talent leert leren! het recht de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die uit de vertraging
voortvloeien aan de cliënt in rekening te brengen.
4.2 Talent leert leren! is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, doordat Talent leert leren! is
uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3 Talent leert leren! kan te allen tijde aan cliënt voorstellen om een derde in te schakelen voor het uitvoeren
van een deel of het geheel van de oorspronkelijk aan Talent leert leren! gegeven opdracht.
Indien cliënt met dit inschakelen akkoord gaat zal deze derde voor eigen rekening en risico voor cliënt optreden
en met cliënt (werk)afspraken maken, waarvoor Talent leert leren! dan ook geen verantwoordelijkheden draagt,
tenzij anders wordt overeengekomen.
 

Artikel 5. Contractsduur en uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt Talent leert leren! derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan daardoor worden beïnvloed.
 

Artikel 7. Opzegging van de overeenkomst
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van
tenminste één volle kalendermaand.
 

Artikel 8. Prijzen, betaling en verzuim

8.1 Prijzen van Talent leert leren! zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting.
8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.3 Als er geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgend de uurtarieven van Talent leert leren!, geldende voor de
periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.4 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum
aan Talent leert leren! betalen.
8.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in geval van faillissement van de
cliënt, zijn alle vorderingen van Talent leert leren! op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst alsmede overige
overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Indien Talent leert leren! invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt, die in verzuim is,
komen de kosten die verband houden met die invordering ten laste van de cliënt. Onder deze kosten zijn inbegrepen de
kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Talent leert leren! is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvan is sprak indien Talent leert leren! niet de vereiste zorgvuldigheid
en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
9.2 De aansprakelijkheid van Talent leert leren! voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt
tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9.3 Talent leert leren! is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 

Artikel 10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Talent leert leren! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteursrechten.
Alle door Talent leert leren! verstrekte stukken, zoals hand-outs, rapporten, verslagen, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd
om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Talent leert leren! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 

Artikel 12. Overmacht

12.1 In deze voorwaarden wordt onder overmacht verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Talent leert leren! geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Talent leert leren! niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.2 De verplichtingen van Talent leert leren! worden tijdens de overmacht opgeschort. Na een periode van 2 maanden,
waardoor voor Talent leert leren!, door overmacht, nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is zijn beide partijen bevoegd
de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.
 

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1 Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen 10 dagen nadat de cliënt de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld aan Talent leert leren! Zijn de werkzaamheden inmiddels
voltooid, moet de cliënt de geconstateerde gebreken, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk binnen 14 dagen bij
Talent leert leren! melden.
13.2 Een bij Talent leert leren! ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangstdatum,
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Talent leert leren! binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.3 Indien de klacht gegrond is, zal Talent leert leren! alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. De cliënt dient dit schriftelijk aan Talent leert leren! kenbaar maken.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Talent leert leren!
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de bevoegde rechter.
 

Artikel 14. Wijziging voorwaarden

De geldende versie ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is van toepassing.